030 - 2518995 info@interstep.nl
Toolbox: Bedrijfshulpverlening (BHV)

Toolbox: Bedrijfshulpverlening (BHV)

Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Onlangs hebben wij een situatie meegemaakt waarbij bedrijfshulpverlening noodzakelijk was. Het betrof een incident waar gelukkig geen zwaar fysiek letsel uit voort is gekomen, maar waarbij het incident wel een flinke geestelijke impact heeft gehad. Hulpverlening heeft er aan bijgedragen dat er snel de juiste maatregelen zijn getroffen die op dat moment noodzakelijk waren.

Wat is bedrijfshulpverlening?

Bedrijfshulpverlening is het op een georganiseerde manier inzetten van mensen en middelen om een noodsituatie het hoofd te kunnen bieden.

Voorbeelden van een noodsituatie kunnen zijn:

 • Arbeidsongeval met persoonlijk letsel;
 • Brand op de werkplek of in de omgeving;
 • Acuut optredende aandoening zoals een hart- of epilepsieaanval.

Voor al deze situaties in het noodzakelijk dat een bedrijf is voorbereid om hulp te kunnen bieden en de gevolgen van de noodsituatie zoveel mogelijk te beperken. De bedrijfshulpverlening is er op gericht om hulp te kunnen bieden totdat professionele hulpdiensten zijn gearriveerd.

Risico’s

In beginsel moet een bedrijf alle risico’s bij de bron aanpakken (=wegnemen) of maatregelen nemen om de risico’s op een aanvaardbaar te brengen. Er zullen echter altijd restrisico’s over blijven die we vooraf niet weg kunnen nemen. Voor die (nood)situaties is er de bedrijfshulpverlening.

Wettelijke verplichtingen

Ieder bedrijf of organisatie is verplicht om voorzieningen te treffen en maatregelen te nemen om bij noodsituaties effectief op te kunnen treden. Ofwel, ieder bedrijf / organisatie moet BHV organiseren!

Een BHV-organisatie moet afgestemd zijn op de restrisico’s binnen een bedrijf of op de werkplek om effectief op te kunnen treden in noodsituaties en de mogelijke gevolgen te beperken.

Bedrijfshulpverleners hebben een wettelijk vastgesteld takenpakket. Dit takenpakket luidt als volgt:

 • Verlenen van eerste hulp;
 • Bestrijden van een beginnende brand;
 • Evacueren van WN en andere personen die zich op de werkplek bevinden.

Ieder bedrijf moet voldoende middelen (bijv. EHBO- en blusmiddelen) beschikbaar stellen en voldoende bedrijfshulpverleners opleiden. Wat voldoende is, is afhankelijk van de restrisico’s die volgen uit de risico inventarisatie & evaluatie.

Bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan beschrijft maatregelen en voorzieningen die een bedrijf heeft voorbereid, voor het geval er zich noodsituaties voordoen, om de effecten hiervan te beperken en te bestrijden.

Medewerkers moeten altijd op de hoogte zijn van de voorzieningen en de meldingsprocedure van noodsituaties.

Bij betreding van de werklocatie, moeten alle medewerkers onderstaande informatie over het bedrijfsnoodplan ontvangen.

 • Plattegrond bedrijfsterrein;
 • De alarmeringsprocedures;
 • Op de locatie beschikbare hulpmiddelen;
 • Wegnemen van de oorzaak;
 • Melden van ongevallen;
 • Waarschuwing van hulpdienst

 

Alarmeringsprocedures

Informeer bij de opdrachtgever of er interne afspraken gemaakt zijn over bedrijfshulpverlening. Zo ja, houdt je bij calamiteiten aan de regels van de opdrachtgever. Indien geen specifieke procedures door de opdrachtgever bekend zijn gemaakt, luidt de procedure in geval van een ongeval, brand of noodsituatie in hoofdlijnen als volgt:

Oriënteer je bij aanvang van het werk op de vluchtroutes en de eventuele aanduiding daarvan en een mogelijk alarmnummer, dat voor de werkplek geldt. Stel je op de hoogte van alarmsignalen, brand- en reddingsmiddelen, verzamelplaatsen en meldingsprocedures.

ONGEVAL / ACCUUT OPTREDENDE ZIEKTE

 • Breng jezelf in veiligheid
 • Probeer rustig te blijven, paniek kan de situatie verergeren

Bel ‘t alarmnummer 112 en meld:

 • Wie je bent;
 • Wat er is gebeurd;
 • Waar het ongeval is gebeurd;
 • Of en hoeveel slachtoffers er zijn;
 • Wat de toestand van de slachtoffer(s) is (aard van het letsel);
 • Of er bijzonderheden zijn (gevaren uit omgeving);
 • Roep (indien aanwezig) BHV-er en begin met eerste hulpverlening;
 • Verplaats het slachtoffer niet tenzij er direct dreigend gevaar is;
 • Probeer het slachtoffer te kalmeren (ga dus zelf geen reddingsoperatie starten!);
 • Ga op de uitkijk staan en vang de hulpdiensten op;
 • Waarschuw de directie / VGM functionaris.

BRAND

 • Breng jezelf in veiligheid
 • Probeer rustig te blijven, paniek kan de situatie verergeren
 • Meld de brand
 • Waarschuw personen in de omgeving

Bel ‘t alarmnummer 112 en meld:

 • Wie je bent;
 • Wat er is gebeurd;
 • Waar de brand is ontstaan;
 • Of en hoeveel slachtoffers er zijn;
 • Wat de toestand van de slachtoffer(s) is (aard van het letsel);
 • Of er bijzonderheden zijn (gevaren uit omgeving);
 • Waarschuw (indien aanwezig) direct BHV-ers en collega’s in de omgeving;
 • Haal zo mogelijk ontplofbaar / brandbaar materiaal weg;
 • Sluit (indien aanwezig) ramen / deuren (=zuurstof toevoer);
 • Ontruim, indien nodig, zo snel mogelijk de werkplek;
 • Roep (indien aanwezig) BHV-er en begin met blussen van de beginnende brand;
 • Handel rustig en doordacht (= blijf kalm);
 • Begeef je niet in de vuurhaard of dichte rookontwikkeling;
 • Verlaat bij uitbreiding van de brand direct de gevarenzone;
 • Waarschuw de directie / VGM functionaris.

Instructies t.b.v. evacuatie

Het is al eerder geschreven, stel je bij aankomst op de hoogte van de geldende BHV-voorzieningen. Onderdeel van deze voorzieningen is de verzamelplaats. Deze is te herkennen aan het groene bord met een groep mensen er op en moet zich op een veilige plaats bevinden.

Stel je tevens op de hoogte van de mogelijke vluchtroutes naar de verzamelplaats toe.

Bij een evacuatie ga je als volgt te werk:

 • Onderbreek je werk;
 • Maak eventuele communicatieverbindingen vrij;
 • Volg instructies van de bedrijfshulpverleners op;
 • Ga naar de verzamelplaats;
 • Gebruik geen liften;
 • Vlucht dwars op de windrichting;
 • Meld je bij aankomst op de verzamelplaats (i.v.m. het “koppen tellen”).

Algemene informatie over arbeidsongevallen

Wat is een ernstig arbeidsongeval:

Een arbeidsongeval is een ongewilde gebeurtenis waarbij schade aan de gezondheid van de mens of schade aan het milieu optreedt als gevolg van werkzaamheden. Dit kan in een bedrijf of op een (bouw) locatie zijn.

Er is sprake van een ernstig arbeidsongeval als iemand aan de gevolgen van het ongeval overlijdt of ernstig lichamelijk of geestelijk letsel oploopt. Van ernstig letsel is sprake als een slachtoffer schade aan de gezondheid heeft opgelopen dat binnen 24 uur leidt tot opname in een ziekenhuis; ter behandeling of ter observatie. Ook als de schade aan de gezondheid (vermoedelijk) van blijvende aard is (bijv. amputatie of vermindering gezichtsvermogen) is er sprake van ernstig letsel.

Bij ernstige arbeidsongevallen moet de directie van het bedrijf direct de inspectiedienst SZW (voorheen arbeidsinspectie) op de hoogte brengen!

De plaats van het ongeval:

Wanneer er een ernstig ongeval heeft plaatsgevonden volgt er altijd een ongeval onderzoek. Om de feiten objectief te houden moet je met onderstaande zaken rekening houden.

 • Raak niets aan;
 • Laat alles in originele staat, dus niets verplaatsen (tenzij dit t.b.v. slachtoffers noodzakelijk is);
 • Maak foto’s (of een schets) van de situatie (van de werkplek en arbeidsmiddelen);
 • Verzamel noodzakelijke documenten zoals:
  • Procedures;
  • Werkinstructies;
  • VGM project plan;
  • Registratieformulieren van startwerk en dagelijkse instructie;
  • Opdrachtbonnen, opdrachtverstrekking e.d.
 • Houdt je beschikbaar voor ondervraging tijdens het onderzoek

 

 

Deze vacature tippen?

Kent u iemand die uitstekend op deze vacature zou passen? Stuur hem/haar dan direct een bericht via onderstaand formulier.
Website gemaakt door: 3seconds.nl Webdesign